คลิ๊กดูภาพ Street View จาก Google 

คลิ๊กดูแผนที่จาก Google

เมืองเพนียดกับวัดทองทั่วจังหวัดจันทบุรี

              เมืองเพนียดจังหวัดจันทบุรีชุมชนหมู่ ๔ บ้านเพนียด  ตำบลคลองนารายณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลานาน  ประมาณได้ไม่ต่ำกว่า  ๑,๐๐๐  ปี  โดยเชื่อกันว่าชุมชนแรกที่เริ่มเข้ามาก่อตั้ง  คือ  ชุมชนชอง  ซึ่งมีภาษาพูด  วัฒนธรรม  ประเพณี  และอาชีพที่ปรากฏมากในหมู่บ้านนี้คือ  อาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  ทำสวน   เจียระไนพลอย  รับจ้างทั่วไป  มีขนาดพื้นที่ประมาณ  ๘๖๐  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  โดยมีถนนสายหลักที่ผ่านคือถนนสุขุมวิท – ตราด

              โบราณวัตถุที่ขุดพบที่เมืองเพนียดเป็นหินแกะสลักเป็นรูปและลวดลายต่าง ๆ มีเหลือให้เห็นอยู่ที่วัดทองทั่ว  บางส่วนอยู่ที่  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สำหรับโบราณสถานเก่าแก่ที่เหลือเป็นรูปเป็นร่างอยู่ในจังหวัดจันทบุรี  มีเพียงที่เมืองเพนียดนี้แห่งเดียวเท่านั้น

              วัดทองทั่วเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  วัดเดิมชื่อวัดเพนียด  ซึ่งอยู่ห่างจากไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ปัจจุบันเป็นวัดร้างขึ้นทะเบียนของกรมศาสนา วัดทองทั่วได้ย้ายมาจากวัดเพนียดร้าง  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “วัดทองทั่ว”  ตามตำนานเรื่องนางกาไว  หนังสือรับรองสภาพวัดที่ทางกรมศาสนาออกให้  รับรองว่าวัดทองทั่วเป็นวัดสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติปกครองสงฆ์  ร.ศ.๑๒๑  ได้ตั้งวัดขึ้นเมื่อ  พ.ศ.๒๓๑๐  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  พ.ศ.๒๓๑๘  ซึ่งเจ้าคณะปกครองสงฆ์ได้ปกครองดูแลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  สันนิษฐานว่า  วัดทองทั่ว  น่าจะเป็นพระอารามหลวงมาก่อน  เพราะมีหลักฐานจากในสีมารอบพระอุโบสถเป็นใบเสมาคู่ทั้ง ๘ ทิศ  ก็น่าจะเป็นไปได้  เพราะอยู่ในสมัยกรุงธนบุรี  เนื่องจากได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพ.ศ.๒๓๑๘  พระเจ้าตากขึ้นครองราชย์สมบัติ ณ กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร


ภาพประกอบ