รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิ๊กเข้าชมตำแหน่งที่ตั้ง

 ชมภาพที่ตั้งของอนุสาวรีย์

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

              สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันบุรี” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทำให้จันทบุรีเป็นที่รู้จัก  และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชคราวเสียกรุงครั้งที่  ๒  ในฐานะเป็นฐานที่มั่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในระหว่างการรวบรวมพลรวมถึงเสบียงอาหาร    และสถาปนาอำนาจขึ้นใหม่  กล่าวคือ  ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐  ขณะที่พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่  สมเด็จพระจ้าตากสินหรือพระยาวชิรปราการ (สิน) ในขณะนั้น  เล็งเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาต้องแตกพ่ายและตกเป็นของพม่าแน่นอน  จึงรวบรวมพลทหารไทย  จีน  ได้  ๕๐๐  คน  ตีฝ่าวงล้อมพม่าทางทิศตะวันออก  โดยต่อสู้กับข้าศึกในระหว่างทางและได้ชัยชนะ  สามารถรวบรวมไพร่พลได้มากขึ้น

              กิจกรรมเข้าสักการะสถานที่ที่เกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์ตามเส้นทางที่พระองค์ได้เสด็จ  แวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ในตัวเมืองริมถนนท่าหลวง ใกล้กันมีศาลหลักเมือง และพระบรมราชานุสาวรีย์ที่อยู่ภายในค่ายตากสิน ที่สามารถเดินชมได้