ตำบลเกาะเปริด ในสมัยก่อนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ล่องเรือสำเภามาค้าขายมาพักค้างเกาะ ซึ่งทะเลแถบนี้เป็นทะเลเปิด ชาวจีนจึงเรียกว่า "เกาะเปิด" หรือที่มาอีกชื่อหนึ่งคือ สันนิษฐานว่าชาวจีนที่มาพักอาศัยสร้างบ้านเรือนในเกาะแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บ คือ โรคไข้มาเลเรีย อหิวาตกโรค ผู้คนล้มป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก ส่วนคนที่เหลือก็จะหนีเปิดไปจากเกาะกันหมด จึงเรียกว่า "เกาะเปิด" ต่อมาคนที่เข้ามาอาศัยในเกาะนี้ จึงเปลี่ยนชื่อเกาะนี้ใหม่ว่า "เกาะเปริด" เพื่อแก้เคล็ดและความเป็นศิริมงคลจึงเรียกกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.712 ตร.กม. หรือประมาณ 14,080 ไร่
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองชิ่ม ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์, ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางทะเล

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 923 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 371 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
เส้นทางจากกรุงเทพฯ สามารถมาตามถนนสุขุมวิท เส้นทางบางนา - ตราด ระยะทางประมาณ 259 กม. ผ่านทางเข้าน้ำตกพลิ้วประมาณ 300 เมตร จะถึงทางเข้าอำเภอแหลมสิงห์ แล้วเลี้ยวขวามาตามเส้นทางที่จะไปอำเภอแหลมสิงห์ ประมาณ 8 กม. ก็จะถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายผ่านตำบลหนองซิ่มประมาณ 6 กม. ก็จะถึงตำบลเกาะเปริด

ผลิตภัณฑ์
กะปิ-น้ำปลา